Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja web trgovine Z Filamenti j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja) su sastavljeni sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, odredbama Zakona o obveznim odnosima, odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, te odredbama Zakona o elektroničkoj trgovini.

Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pristupanje i korištenje web trgovine Z Filamenti , te kupovinu proizvoda. Pristupanjem web stranici i korištenjem web trgovine Z Filamenti potvrđujete da ste pročitali Opće uvjeti poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaćate.

Osnivač :
Z Filamenti jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Psunjska 44
31431 Čepin
OIB: 73992081843
Matični broj:
Tvrtka upisana u trgovački registar:
Račun u Erste & Steiermarkische bank d.d.

Članovi uprave društva: Mirjana Brajović

Usluga web trgovine Z Filamenti je usmjerena na pružanje informacija o proizvodima prodavatelja, prodaju proizvoda web trgovine Z Filamenti kupcima, te na organiziranje dostave prodanih proizvoda.

PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA WEB TRGOVINE  Z Filamenti

Prodavatelj zadržava pravo promjene ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluga koje pruža, kao i promjene sadržaja u web trgovini Z Filamenti, bez obavezne prethodne najave ili obavijesti. U slučaju sudskog spora primjenjuje se Opći uvjeti poslovanja koji su bili važeći u trenutku izvršenja kupnje.

UGOVOR O KUPOPRODAJI SKLOPLJEN PUTEM WEB TRGOVINE Z Filamenti

Proizvodi u web trgovini Z Filamenti mogu se naručivati putem web košarice 24 sata na dan, 7 dana u tjednu i to na jedan od sljedećih načina:

  1. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani kupac web trgovine Z Filamenti,
  2. odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost kupac web trgovine Z Filamenti.

Nakon odabiranja željenih proizvoda i unosa neophodnih podataka za izvršenje narudžbe potrebno je potvrditi svoju suglasnost s Općim uvjetima poslovanja koji čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Radnje koje su izvršene i potvrđene prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe smatraju se pravno obvezujućim, te sukladno Općim uvjetima poslovanja predstavljaju sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web trgovine Z Filamenti, koji će zajedno s Općim uvjetima poslovanja biti dostavljen kupcu na trajnom mediju u paketu prilikom isporuke proizvoda. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa je kupac obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, pri čemu se registracija ili korisnički račun kreiraju samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. U slučaju kršenja navedenih odredbi prodavatelj pridržava pravo ugasiti registraciju ili korisnički račun kupca, bez obveze naknade kupcu bilo kakvog troška ili štete. Cijena proizvoda istaknuta u web trgovini Z Filamenti je maloprodajna cijena i predstavlja poziv kupcima za kupnju proizvoda. Nakon predavanja narudžbe od strane kupca, na e-mail adresu koja je upisana prilikom davanja narudžbe kupac će primiti potvrdu od strane prodavatelja kojom se potvrđuje primitak narudžbe. Ukoliko zbog izvanrednih okolnosti prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, isti bezuvjetno zadržava pravo odbijanja primljene narudžbe, o čemu će obavijestiti kupca putem e-mail poruke.

CIJENE PROIZVODA U WEB TRGOVINI Z Filamenti

Cijene proizvoda u web trgovini Z Filamenti izražene su u EURIMA i kunama.  Iznos u eurima dobiva se konverzijom cijene po fiksnom tečaju HNB-a 1 EUR = 7,53450 HRK U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. U slučaju da je zbog greške od strane prodavatelja u web trgovini Z Filamenti istaknuta pogrešna cijena proizvoda, isti nije obvezan kupcu isporučiti naručeni proizvod pod nepovoljnim uvjetom, te će kupcu biti ponuđeno da kupi proizvod po ispravnoj cijeni. Račun za kupljene proizvode će se dostaviti kupcu u paketu zajedno s proizvodima, a u slučaju potrebe za R1 računom potrebno je odabrati tu opciju prilikom davanja narudžbe u web trgovini Z Filamenti.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI Z Filamenti

Plaćanje naručenih proizvoda kupac vrši:

  1. gotovinom dostavljaču prilikom primitka proizvoda (po pouzeću) ili
  2. na transakcijski račun prodavatelja – IBAN: HR5824020061100978957 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., korištenjem internet bankarstva ili opće uplatnice po prethodno izdanom predračunu za naručene proizvode od strane prodavatelja u kojem slučaju proces isporuke počinje nakon evidentiranja uplate na računu prodavatelja.

TROŠAK DOSTAVE PROIZVODA KUPLJENIH U WEB TRGOVINI Z Filamenti

Trošak dostave proizvoda kupljenih u web trgovini Z Filamenti iznosi 5,18 €
(39,00 kn) i važi za cijelo područje Republike Hrvatske.

ISPORUKA PROIZVODA

Naručeni proizvodi se isporučuju putem specijalizirane dostavne službe – ugovornog partnera General Logistics Systems Croatia d.o.o.   isključivo na području Republike Hrvatske. Isporuka će najčešće uslijediti u roku od tri radna dana od dana zaprimanja narudžbe, a najkasnije u zakonom propisanom roku od trideset dana. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti kupca, koji može prihvatiti ili otkazati isporuku ostalih proizvoda. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, o navedenom će biti obaviješten telefonskim putem. Prilikom preuzimanja proizvoda kupac je dužan provjeriti eventualna oštećenja transportne ambalaže i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke kupac potvrđuje da je proizvod preuzet bez vidljivih vanjskih oštećenja transportne ambalaže.

PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Kupac ima pravo sukladno odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošača bez navođenja razloga raskinuti ugovor o kupoprodaji u roku od četrnaest dana od dana preuzimanja proizvoda ili nakon predavanja narudžbe, u slučaju da se predomislio prije isporuke proizvoda. Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, dužan je prije isteka gore navedenog roka od četrnaest dana za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da jednostrano raskida ugovor o kupoprodaji i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju da raskine ugovor o kupoprodaji poslane: • putem elektroničke pošte na adresu: INFO@.hr,

  • ili na adresu: Z Filamenti d.o.o., Psunjska 44, 31431 Čepin, zajedno s originalnim računom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu (link1) ili wordu (link2), te ga može ispuniti elektronskim putem ili fizički nakon ispisivanja. Popunjeni obrazac kupac može dostaviti u paketu zajedno s proizvodom koji vraća na adresu: Z Filamenti d.o.o., Psunjska 44, 31431 Čepin. Prodavatelj će dostaviti kupcu potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji bez odgađanja elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora o kupoprodaji, a kupac je sukladno odredbama članka 77. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača dužan primljenu robu vratiti o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja na adresu: Z Filamenti d.o.o. (vraćanje proizvoda iz web trgovine), Psunjska 44,31431 Čepin, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je kupac obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Proizvod za koji kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji ne smije biti korišten i mora se nalazi u originalnoj ambalaži s originalnim privjesnicama. Ukoliko je uslijed isprobavanja proizvoda došlo do umanjenja vrijednosti proizvoda po primitku vraćenog proizvoda će prodavatelj izvršiti procjenu stanja proizvoda prema vidljivim znakovima upotrebe i sukladno tome odrediti koji će postotak povrata novca eventualno biti isplaćen. U takvim situacijama će prodavatelj kontaktirati kupca i pokušati dogovoriti najprihvatljivije rješenje za obje strane. Prodavatelj će sukladno odredbama članka 76. Zakona o zaštiti potrošača najkasnije u roku od četrnaest dana od dana zaprimanja obavijesti kupca o raskidu ugovora o kupoprodaji, uz uvjet da je kupac u roku od četrnaest dana od dana kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor prethodno izvršio svoju obvezu povrata isporučenog proizvoda, izvršiti povrat plaćenog iznosa kupcu na isti način kao i kupac prilikom plaćanja, odnosno na račun kupca ukoliko kupac isti dostavi u obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o kupoprodaji ili naknadno, bez snošenja dodatnih troškova u odnosu na povrat.

ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Kupac ima pravo prigovora ili reklamacije proizvoda prodavatelju zbog postojanja materijalnih nedostataka na proizvodu u zakonskom roku sukladno odredbi čl. 422. st. 1. Zakona o obveznim odnosima. Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, kupac može svoje prigovore uputite putem elektroničke pošte na adresu: info@, ili na adresu: Z Filamenti d.o.o.,Psunjska 44, 31431 Čepin. Obrazac za prigovor kupac može preuzeti ovdje u pdf formatu (link3) ili wordu (link4). Prodavatelj je dužan u pismenom obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora. Povrat u slučaju reklamacije proizvoda s nedostatkom se vrši na način da nakon zaprimanja prigovora prodavatelj na adresu kupca šalje specijalnu dostavnu službu koja će preuzeti paket s proizvodom i vratiti ga na adresu prodavatelja. Reklamacija će se smatrati utemeljenom ako se pregledom proizvoda, a ako je neophodno potrebno i posebnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača. Ukoliko se utvrdi da je reklamacija utemeljena, prodavatelj će o svom trošku zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos koji je plaćen za proizvod, zajedno s troškovima dostave. U slučaju da reklamacija nije utemeljena (npr. nepravilno održavanje proizvoda), te se prigovor kupca odbije kao neosnovan, isti je obvezan snositi trošak povrata proizvoda povodom reklamacije i trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na njegovu adresu.

PRAVA I OBVEZE PRODAVATELJA

Prodavatelj u web trgovini Z Filamenti nudi proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. Prodavatelj je dužan osigurati istinite informacije o ponuđenoj robi i pružiti potpune informacije o plaćanju kupoprodajne cijene i isporuci robe. Prodavatelj je obvezan dostaviti kupcu prodani proizvod na način i u vrijeme kako je to navedeno u Općim uvjetima poslovanja, nakon što kupac preda i potvrdi narudžbu. Web trgovina Z Filamenti može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom opsegu kao rezultat redovnog i izvanrednog održavanja ili nadogradnje sustava, zbog tehničkih poteškoća, problema više sile, kolektivnog godišnjeg odmora radnika prodavatelja ili drugih uzroka, te stoga prodavatelj nije odgovoran, bez obzira na uzrok i trajanje, za eventualnu nedostupnost web trgovine Z Filamenti, djelomični ili potpuni prekid, pogrešan rad i tehničke probleme koji mogu dovesti do pogrešne obrade podataka, te bilo kakva potraživanja ili gubitke kupaca koji iz toga proizlaze.

PRAVA I OBVEZE KUPCA

Kupac je dužan platiti kupljeni proizvod i troškove dostave, te preuzeti proizvod prilikom dostave. Ukoliko kupac bez opravdanog razloga odbije preuzeti naručeni proizvod prilikom dostave, dužan je prodavatelju platiti trošak dostave proizvoda. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda od trenutka njegovog preuzimanja, koje nastane kao posljedica rukovanja proizvodom, osim onog nužno neophodnog za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA I PRIVATNOSTI

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost svih osobnih podataka kupaca web trgovine Z Filamenti, te će s istima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka – Uredbe (EU) 2016/679, s napomenom da prodavatelj prikuplja samo nužne osnovne podatke kupaca koje isti daju prilikom procesa registracije i procesa predavanja narudžbe, te jamči da isti nikada neće biti dani na uvid ili uporabu trećim osobama. Osobni podaci kupaca web trgovine Z Filamenti nalaze se u web zbirci podataka najduže jednu godinu od dana zadnje kupovine nakon čega se isti automatski brišu, te se koriste isključivo za potrebe operatera kod obrade narudžbe i dostave proizvoda putem specijalizirane dostavne službe – ugovornog partnera General Logistics Systems Croatia d.o.o. Ukoliko ne želite da čuvamo Vaše osobne podatke, molimo Vas da nas obavijestite na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: info@, nakon čega će isti biti odmah trajno izbrisani.

 KOLAČIĆI

Prilikom otvaranja naše stranice ili pregledavanja istih automatski se prikupljaju nužni podaci koristeći kolačiće za optimizaciju naše stranice kako bismo vam pružili najrelevantnije informacije i što bolje korisničko iskustvo. Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja. Ako ste zabrinuti zbog spremanja kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih kolačića ili da vas upozori prilikom postavljanja kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne. Također možete obrisati kolačiće sa svog uređaja. Međutim, ako odaberete blokiranje kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno raditi.

AUTORSKA PRAVA

Prodavatelj polaže autorska prava na sve sadržaje web stranice i web trgovine Z Filamenti (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod), te će se svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice i web trgovine Z Filamenti u svrhu objavljivanja, prenošenja, reproduciranja ili na bilo kojeg drugog načina iskorištavanja bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole prodavatelja smatrati kršenjem autorskih prava.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I PRIMJENA PRAVA

Sve pritužbe kupaca će prodavatelj nastojati riješiti sporazumno mirnim putem, te kupci mogu kontaktirati prodavatelja ili uputiti pritužbu, odnosno prigovor na e-mail adresu: ifno@.hr, na koji se prodavatelj obvezuje odgovoriti u roku od petnaest dana od dana zaprimanja prigovora. Platforma Europske komisije za internetsko rješavanje sporova omogućuje kupcima i prodavateljima da riješe sporove povezane s internetskom kupovinom robe ili usluga bez sudskog postupka, a ista je dostupna ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. U slučaju sudskog spora vezanog za Opće uvjete poslovanja i ugovore o kupoprodaji nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku uz primjenu hrvatskog prava. Opće uvjete poslovanja možete preuzeti ovdje u pdf formatu (link5).